Obchodní podmínky

provozovatele internetového obchodu umístěného na doméně sketchblock.cz („Obchod“):

Tomáš Protiva

Sídlo: Manželů Dostálových 1207, 198 00, Praha 9-Kyje

IČO: 17524776

Kontakt: +420 730 533 188, info@sketchblock.cz

(“Prodávající”)

Tyto všeobecné obchodní podmínky sketchBlock.cz („VOP“) upravují práva a povinností vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím Obchodu mezi vámi a Prodávajícím. Vytvořením objednávky v Obchodu vyjadřujete s VOP souhlas a VOP se pro vás stávají závazné.

NÁKUP PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODU A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1.

Nakoupit zboží lze prostřednictvím Obchodu bez registrace. Prostředí Obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na jeho údržbu nebo na zásahy vyšší moci.

1.2.

Veškerá prezentace zboží v Obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen ohledně něho uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), se nepoužije.

1.3.

V Obchodu jsou uvedeny informace o zboží a jeho vlastnostech a povaze, o cenách zboží (nebo způsobu výpočtu ceny) včetně všech daní a poplatků, o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží, o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, a případně informace o povinnosti zaplatit zálohu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Obchodu platí pouze pro doručování v rámci České republiky.

1.4.

Prodávající je oprávněn uzavírat smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

1.5.

Nákup v Obchodu provedete označením požadovaného zboží a jeho vložením do virtuálního košíku a vyplněním požadovaných informací v objednávkovém formuláři. Veškeré údaje, které při zadávání objednávky uvedete, musí být přesné a pravdivé. Objednávka je vytvořena v okamžiku jejího potvrzení příslušným tlačítkem. Do té doby můžete svoji objednávku a zadané údaje upravovat.

1.6.

Prodávající vám obdržení objednávky neprodleně potvrdí na emailovou adresu, kterou zadáte v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.7.

Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o plnění objednávky (nikoliv pouze potvrzení o přijetí objednávky dle předchozího odstavce 1.6), které vám bude zasláno na email zadaný v rámci objednávky. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny zboží. Uzavřením smlouvy na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.8.

Při uzavírání smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku, přičemž náklady na tyto komunikační prostředky si hradíte sami (náklady se neliší od základní sazby).

1.9.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě, kdy odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před VOP. Pronajímatel však vylučuje přijetí nabídky s odchylkou.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží můžete uhradit následujícími způsoby:

2.1.1.

bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 254843825/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.;

2.1.2.

v hotovosti nebo platební kartou na dobírku u České pošty v místě, které zvolíte v objednávce; nebo

2.1.3.

v hotovosti nebo platební kartou (v závislosti na možnostech konkrétního výdejního místa) ve výdejním místě Zásilkovny, které zvolíte v objednávce.

2.2.

Společně s kupní cenou musíte zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se tedy kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.3.

V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

2.4.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

2.5.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.2.

Zboží jste povinni převzít v místě určené v objednávce. V případě, že si zboží nepřevezmete, je Prodávající oprávněn vám účtovat poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den uskladnění.

3.3.

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.4.

Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena vaše práva z odpovědnosti za vady zboží a další práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.

Jestliže jste smlouvu uzavřeli jako spotřebitel, uplatní se následující ustanovení 4.1.1 až 4.1.7:

4.1.1.

Podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte až na některé výjimky stanovené zákonem právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta končí uplynutím 14 ode dne uzavření smlouvy a je-li předmětem smlouvy koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží (nebo poslední kus zboží, objednáte-li v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu).

4.1.2.

Berete na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemáte mimo jiné právo odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

zboží vyrobeného podle vašich požadavků nebo přizpůsobeného vašim osobním potřebám;

zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; a/nebo

zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste jej porušili.

4.1.3.

Odstoupení od kupní smlouvy musíte Prodávajícímu odeslat ve lhůtě uvedené v odstavci 1.1 VOP. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využit vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo jeho emailovou adresu uvedené v úvodu těchto VOP.

4.1.4.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musíte Prodávajícímu zaslat zpět nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V této lhůtě stačí zboží odeslat. V případě odstoupení nesete náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.1.5.

Prodávající vám vrátí přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od vás přijal (nebo jinou cestou, pokud s tím budete souhlasit a nevzniknou vám tím další náklady). Prodávající vám však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než od vás obdrží zboží, nebo než Prodávajícímu prokážete, že jste zboží odeslali zpět (podle toho, co nastane dříve).

4.1.6.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

4.1.7.

V případech, kdy máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby, kdy převezmete zboží. V takovém případě vám vrátí Prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, který určíte.

4.2.

Pokud vám je společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.3.

Pokud uzavřete s Prodávajícím smlouvu ohledně zboží, u kterého byla v Obchodě zobrazena chybná cena, má Prodávající právo do 14 od takové smlouvy odstoupit oznámením zaslaným na emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. V takovém případě vám vrátí Prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, který určíte.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1.

Prodávající vám odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě, že jste smlouvu uzavřeli jako spotřebitel, pak i § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2.

Jestliže jste smlouvu uzavřeli jako spotřebitel, uplatní se následující ustanovení 5.2.1 až 5.2.8:

5.2.1.

Prodávající vám odpovídá zejména za to, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji požadujete a s nímž Prodávající souhlasil, a že je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

5.2.2.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně. Vadu, která se na věci projeví, můžete u nového zboží vytknout v době dvou let od převzetí, a u použitého zboží v době jednoho roku od převzetí.

5.2.3.

Má-li věc vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.

5.2.4.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby vám tím nezpůsobil značné obtíže. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady.

5.2.5.

Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy (odstoupit nemůžete, je-li vada nevýznamná), pokud Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem 5.2.4 VOP; pokud se vada projeví opakovaně; pokud je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo pokud je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

5.2.6.

Prodávající je povinen vám vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5.2.7.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a vy o tom musíte být informováni nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Prodávajícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je povinen vám vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.2.8.

Práva z odpovědnosti za vady zboží můžete uplatnit zejména telefonicky na čísle +420 730 553 188, elektronickou poštou na adrese info@sketchblock.cz, nebo osobně na adrese Na bojišti 1516/16, Praha 2, 120 00, v provozních hodinách Prodávajícího.

5.3.

Po vyřízení reklamace jste povinni si zboží bez zbytečného odkladu vyzvednout. Pokud si zboží nevyzvednete ani do 14 dnů ode dne, kdy vám Prodávající oznámil vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn vám účtovat poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den uskladnění.

STÍŽNOSTI, VOLBA PRÁVA A ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím emailu, kam je možné zasílat stížnosti. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašle Prodávající na váš email. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou Prodávajícím stanovena.

6.2.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporů z kupní smlouvy on-line je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6.3.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.4.

Se stížností se můžete obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5.

Smluvní vztah mezi vámi a Prodávajícím se řídí českým právem. Pokud jste smlouvu uzavřeli jako spotřebitel, pak volbou práva podle předchozí nejste zbaven ochrany, kterou vám poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

Prodávající není ve vůči vám vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

7.2.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tato verze VOP je účinná ke dni: 1. 7. 2023

Formulář pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele